Η ψηφιακή μαστογραφία είναι μία από τις πιο κοινές ακτινολογικές εξετάσεις, η οποία πραγματοποιείται με τον ψηφιακό μαστογράφο, ένα σύγχρονο απεικονιστικό μηχάνημα. Στην «Απεικονιστική Χαλάτση» διαθέτουμε ψηφιακό μαστογράφο τελευταίας γενιάς, του οίκου GE (Senograph Essential DR).

Γιατί είναι απαραίτητη η ψηφιακή μαστογραφία;

Μέσω αυτής της εξέτασης μπορούμε να απεικονίσουμε τη μορφολογία και τη δομή των ανατομικών στοιχείων του μαστού. Έτσι, μπορούμε να δούμε και να διαγνώσουμε τυχόν παθολογικές αλλοιώσεις του μαστού, οι οποίες προκύπτουν εξαιτίας:

  • μικροαποτιτανώσεων

  • διαταραχής στη φυσιολογική αρχιτεκτονική του μαστού

  • ανάπτυξη όγκου

Η μαστογραφία θεωρείται ίσως το πιο σημαντικό εργαλείο για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, μία εξέταση που οι γυναίκες πρέπει να κάνουν κοντά στην ηλικία των 40 ετών, και κάθε χρόνο από την ηλικία αυτή και μετά. Όταν όμως, υπάρχει οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού, η πρώτη εξέταση πρέπει να γίνεται αρκετά έτη νωρίτερα.

Ψηφιακή εντοπιστική μαστογραφία

Κατά τη διάρκεια μίας ψηφιακής μαστογραφίας ενδεχομένως να απαιτηθούν επιπλέον λήψεις, ή διαφορετικές λήψεις (μεγεθυντικές/εντοπιστικές, υπό γωνία κ.ο.κ), προκειμένου να μελετηθεί ο μαστός με μεγαλύτερη λεπτομέρεια.

Οι εντοπιστικές λήψεις στη μαστογραφία είναι χρήσιμες διότι:

  • Επιτρέπουν τη συμπίεση μιας μικρής περιοχής και τον διαχωρισμό των προβαλλόμενων ιστών

  • Επιτρέπουν τη λεπτομερέστερη εξέταση κάποιων ασαφών σκιάσεων

  • Έχουν τη δυνατότητα καλύτερης απεικόνισης των οπίσθιων δομών του μαστού

  • Μπορούν να αναδείξουν αλλοιώσεις πάνω σε λιπώδες υπόστρωμα

  • Επιτρέπουν τη λεπτομερέστερη εξέταση των μικροαποτιτανώσεων

Οι εντοπιστικές λήψεις, συνήθως, συνδυάζονται με μεγεθυντικές λήψεις, ώστε οι εικόνες που λαμβάνονται να είναι πιο στοχευμένες και πιο ευκρινείς.

Όπως σε όλες τις αντίστοιχες εξετάσεις, έτσι και στην ψηφιακή εντοπιστική μαστογραφία, μεγάλο ρόλο παίζουν η εμπειρία του ακτινοδιαγνώστη ιατρού, όπως και τα μηχανήματα και το λογισμικό που χρησιμοποιείται από αυτόν.